. $organ.
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า
   นาย / Mr.
   นางสาว / Miss.
   นาง / Mrs.
   อื่นๆ (โปรดระบุ)   
ชื่อจริง...
นามสกุล...
First Name...
Family Name...
สัญชาติ...
เชื้อชาติ...
ศาสนา...
กรุ๊ปเลือด...
น้ำหนัก...
ส่วนสูง...
วัน/เดือน/ปีเกิด...
อายุ...
หมายเลขบัตรประชาชน...
วันออกบัตร...
วันหมดอายุ...
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่...
หมู่...
ซอย...
ถนน...
แขวง/ตำบล...
เขต/อำเภอ...
จังหวัด...
รหัสไปรษณีย์...
โทรศัพท์...
โทรสาร...
มือถือ...
E-mail...
Line ID:...
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา...
วุฒิที่ได้...
จบปี พศ. ...

- ในกรณีมีวุฒิ NA และ PN ให้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นด้วย
รายละเอียดวุฒิ NA , PN ...
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าแจ้งเป็นความจริงทุกประการ และอนุญาตให้ เว็บทำงานต่างประเทศ.com สามารถนำเข้า เก็บ และประมวลผล ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ เว็บทำงานต่างประเทศ.com


วันที่สมัคร...............................................