ค่าใช้จ่าย

สามารถกู้ยืมได้เต็มจำนวน

1. ชำระค่าขึ้นทะเบียนและค่ายืนยันสิทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมไปญี่ปุ่น
จำนวน 10,000 บาท เท่านั้นที่ นักศึกษาต้องจ่าย
(กรณีมีวุฒิ NA หรือ PN แล้ว)

2. ค่าอำนวยการ การจัดการเรียนภาษาติวสอบหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น
ค่าจัดทำวีซา ค่าตั๋วเครื่อง ไปส่งถึงประเทศญี่ปุ่น ส่วนนี้รวม 160,000 บาท