คุณสมบัติ​ของผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

1. เพศชาย​หรือ​หญิง​ อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. จบวุฒิการศึกษา​ระดับ​ ม.6 หรือ​ เทียบเท่าขึ้นไป

3. ต้องเรียนจบหลักสูตร​พนักงานดูแลผู้สูงอายุ
420 ชั่วโมง

4. หากจบหลักสูตร​ NA หรือ​ PN​ มาก่อนจะได้รับ
การพิจารณา​เป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประขาชน 1 ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี 1 ใบ

5. สำเนาวุฒิจบ (กรณีผ่านการเรียน NA และ PN)